NBB OK a:4:{s:9:"item_name";s:15:"Chủy Thủ +0";s:9:"item_info";s:190:"
Chủy Thủ
Độ bền: 0


";s:11:"item_serial";b:0;s:10:"item_image";s:7:"0000000";}